Medyum

Bir Veli Mürşid Nasıl Bulunur?

Ahirette herkesin kendi imamı ile çağırlacağı bir hakikattir. Tasavvuf yolu ile Seyri sülükte manevi kariyer elde etmek isteyen bir müridin ilk ve enn önemli işi manen kendisine irşad  vazifesiverilmiş zatı bulabilmektir. “Ey iman edenler! Allahtan korkun ve ona yaklaşıp vasıl olmak için vesile arayın…”(s. Maide 35) ayeti kerimesi ; “Kim ki zamanın sahibini bilmeden ölürse cahiliyet üzerine ölmüştür” hadisi şerifi ...

Devamını Oku »

Allah Yolunun Rehberi: Mürşid-i Kamil

Mürşidin Lüzumu Bedeni hastalıkların teşhis ve tedavisi için hâzık bir tabibe müracaatı emir buyurmuş olan Resulullah (S.A.V.) Efendimiz, mânevi hastalıklardan kurtulmak için de mânevi bir tabibe, Rabbânî bir âlime başvurmayı dini bir ihtiyaç olarak göstermiştir. Mühim olan, bu mânevi hastalıklardır. “Onların kalplerinde hastalık vardır.” (Bakara: 10) Âyet-i kerime’si ile işaret buyrulan bu korkunç hastalıklar, tedavi edilmezse insanın ebedî ahiret hayatını ...

Devamını Oku »

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi

“Allemenî Rabbî = Rabbim Bana Öğretti”: Bir ilim vardır ki buna mârifetullah ilmi denir. Kitap satırları arasında bulunmayan, ancak Allah-u Teâlâ’ya yakın olanların sadırlarında, kalplerinin derinliklerinde gizli bulunan ilim Marifetullah ilmidir. “Rabbim bana öğretti.” (Yusuf: 37) Âyet-i kerime’sinde buyrulduğu üzere Allah-u Teâlâ’nın takvâ ve taat sahiplerinin kalbine nurunu akıtması ile Marifetullah ilmi husule gelir. Marifet, bütün varlıkların muhiti olan Allah-u ...

Devamını Oku »

Kulu Allah’a Kavuşturan Yollar

Allah’a giden yolların, yaratılanların nefesleri sayısınca olmasına rağmen, sayılamayacak kadar çokluk ifade eden bu insanlar üç grupta toplanmaktadırlar. Bu tasnif çok yerinde bir tasniftir. Bu yollar: Ahyar yolu, Ebrar yolu, Şettar yolu olarak belirtilmiştir. AHYAR YOLU Ahyar, “hayr” kelimesinin çoğulu olup “Hayırlılar” anlamına gelir. Bu yoldan yürüyenler, hayr ve hasenatları çok olan ve zahir amellerini fazlasıyla eda eden kimselerdir. Hayırlı ...

Devamını Oku »

Ezel’in Sırrı ve Elest Meclisi

ALLAH, kendi güzelliğini seyretmek, kendi bilinmezliğinin sonsuz bestesindeki ahenkleri duymak için evrenleri yarattı ve Ezel böyle doğdu. Melekler, ruhlar, nefsler ve gönül ve bunların dekorunda yaşayan bitmeyen güzellikler… İşte Ezel… Cennet hikmetinde seyrettiğimiz sonsuz sevdalar, bin bir ışık, bitmeyen hazlar… ve işte Ezel… İç içe güzelliklerin ilâhi raksında birbirini kovalayan aşkların mekânsız iklimi… ve işte Ezel… Ne boyutlarında madde kafesi ...

Devamını Oku »

Akıl ve Dereceleri

İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mânâ kazandıran ve ilâhî emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Akıl, Allah-u Teâlâ’nın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir. Buna rağmen vahiy nuru, peygamber nuru olmadan hakikati bilemez, doğru yolu bulamaz. Aklı göze benzetirsek, din güneş mesabesindedir. Göz ne kadar keskin olsa da, gece karanlığında hiçbir yeri göremez, hiçbir ...

Devamını Oku »

Muska nedir?

Bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır. Muska kelimesinin aslı “nüsha”dır. Arapça nüsha’dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika’da “hurz”, Doğu Arabistan’da “hamaya”, “hafiz” yahutta “maâza”, Türkiye’de “muska”, “nusha” veya “hamail” denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında, “rukye” olarak geçmektedir. Muska, ...

Devamını Oku »

Rukye nedir?

İbn Hacer el-Askalanî, alimlerin şu üç şartın bulunmasıyla rukyenin caiz olacağı üzerinde görüş birliği içerisinde olduklarını bildirmektedir: a) Allah Teala’nın kelamıyla (âyetlerle), isimleri veya sıfatlarıyla olması; b) Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır olacak şekilde yapılması; c) Yapılan rukyenin bizzat faydasının dokunduğuna değil, umulan faydanın Allah Teâlâ tarafından gönderildiğine inanılması (Fethul-Barî, X, 206). Rukye, mubah, haram ve şirk olmak ...

Devamını Oku »

Delailü’l-Hayrat nedir

Türkler arasında daha çok Delû’il-i Şerif, Delâ’il-i Hayrat ve Dela’il diye bilinen risalenin tam adı “Delâ’ilü’l-hay­rat ve şevâriku’l-envâr fî zikri’s-salât ‘ale ‘n – nebiyyil -muhtar”dır. Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî’nin bu risalesi müridleri arasında bir tarikat evradı olarak çok okunmuş ve dolayısıyla çok sayıda istin­sah edilmiştir. Eserin nüshaları arasın­da bazı farklar görüldüğünden Cezûlî’­nin müridi ve halifesi Ebû ...

Devamını Oku »

Ümmü Sübyan Nedir?

Ümmü Sübyan/ (ümmü sıbyan) dişi bir şaytanın ismidir, Tek amacı insan soyuna düşmanlıktır. Bunun İçin yemin etmiştir ve hep bu gaye için mücadele eder.Musallat olduğu kişiler mutlaka Ümmü sıbyan muskası/duası taşımalıdır. Hamile kadınlara ve karnındaki bebeğe,yeni doğmuş bebeklere ve anne’ye musallat olur. Bunlar haricinde 65 yaş üstü erkek ve kadınlara da musallat olur ve hastalanmalarına yol açar. Musallat olduğu bebekler ...

Devamını Oku »