Dua Hazinesi

Şifa ayetleri ve duası

Şifâ âyetleri Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minine (9/14) Ve şifaûn limâ fissudûri (10/57) Yahrucu min butûnihâ şerâbun muhtelifun elvânuhû fîhi şifaun linnâsi (16/69) Ve nunezzilu minel kur’ân-i mâ huve şifâun ve rahmetun lilmu’minîne (17/82) Ve izâ meriztu fehuve yeşfîn (80/26) Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifûun (41/44) Şifâ Duası Bismillâhi erkîkellâhu yeşfîke ezhebil be’se rabben nâsi ve eşfi enteş ...

Devamını Oku »

Hastalara Okunacak Şifâ Duaları

Hastalara Okunacak Şifâ Duaları Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “İnsan, kendisinin bir şeyinden şikâyet edince (hastalığını söyleyince) yahut yara yahut bere olunca, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu parmağı ile şöyle söylerdi. Ravi (hadisi anlatan) Uyeyne oğlu Süfyan, işaret parmağını yere koydu sonra onu kaldırıp şöyle dedi: “Bismillah! türbetü arzına birîkati ba ‘zınâ ...

Devamını Oku »

Öfke kontrolü için dualar

Öfkelenince Okunacak Dualar Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: (Takva sahibi olanlar o kimselerdir ki, bollukta ve darlıkta harcama yaparlar), öfkelerini yutarlar insanların ku­surlarını bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever.”Yine Allah Tealâ buyurmuştur: “Eğer şeytandan bir dürtüş seni kaydıracak olursa, Allah’a sığın. Al­lah söylenenleri işitendir, yapılanları bilendir.” Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Resû­lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Pehlivan kuvvetli ...

Devamını Oku »

Delirene (Bunamışa) Ve Yılan Kırılana Okunacak Dualar

Ebû Saîd El-Hudrî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine gö­re şöyle anlatmıştır: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ashabından bir gurup se­ferlerinden bir sefere çıktılar. Nihayet Arab kabilelerinden bir kabileye indikleri zaman, onlardan misafir kabul edilmelerini istediler. Fakat ka­bile, onları misafir kabul etmedi. O kabilenin reisi de bir yılan tarafından ısırılmış bulunuyordu. Onun tedavisi için her türlü çareye baş vurdularsa da, hiç bir ...

Devamını Oku »

Borcunu Ödemekten Aciz Olan Kimsenin Okuyacağı Duâ

Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, bir, mükâteb (borçlu köle) kendisine gelip şöyle dedi: Ben azad olma karşılığı olarak ödeyeceğim borcumdan acziyete düştüm; bana yardım et. Hazreti Ali: Resûlüllah Sallalîahu Aleyhi ve Sellem’in bana öğretmiş olduğu bir takım sözleri öğreteyimmi ki, senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi, Allah onu sana Ödetir. Şöyle söyle: “Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ...

Devamını Oku »

Geçim Sıkıntısında Okunacak Duâ

îbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Birinizde geçim darlığı olunca, evden çıktığı zaman şöyle demekten sizi alıkoyan nedir (neden bunları söylemiyorsunuz)? “Bismillâhi ala nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikazâike ve bâriklîfîmâ kuddirelîhattâ lâ uhibbe ta’cîlemâ ahherte velâ te’hîre mâ accelte.” (Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla yardım Merim. Allah’­ım! Senin ...

Devamını Oku »

Şiddet, Sıkıntı Ve Hastalar İçin Duâ

Abdullah ibni Cafer’den, o da Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) rivayet ettiğine göre, şöyle demiştir: “Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel­lem, bana şu sözleri telkin etti ve bana şiddet ve sıkıntı hali geldiği zaman onları söylememi bana emretti: “Lâ ilahe fflâüâhu’l-kerîmu el-anmü sübhânehu tebârekellâhu rabbu’l-arşi’l-azîmi. Eihamdü lilîâhi rabbi’î-âlemîn. (Büyük olan, Kerîm olan Allah’dan başka ilâh yoktur. O, noksanlık­lardan münezzehtir. Büyük Arş’ın Rabbı ...

Devamını Oku »

Darda Kalanlar İçin Dua

Darda kalanlar için dua ve dualar burada bulunmaktadır. Darda kaldıysanız hiç bir çözüm bulamıyorsanız bu duayı etmeniz tavsiye edilir. “Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn ve selâmûn alel murselîn vel hamdulillâhi Rabbil âlemîn” “Er-rahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. ıyyâke nağbudu ve iyyâke nestaîyn” “Kul huvallâhu ehad. Allâhus-Samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekullehû kufuven ehad” “ınnâ eğtaynâ kel kevser. Fesalli ...

Devamını Oku »

Borçtan Kurtulma Duası

Allâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’inkadiyr. Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi gayri hısâb. Rahmâned dünyâ vel âhıra ti ve rahıymehümâ ...

Devamını Oku »

Bol Müşteri İçin Dua

Bol müşteri için dua olarak Karınca Duası gözterirlir.*Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır. Dükkanına giren, alışveriş ...

Devamını Oku »