B Manşet

Bir Veli Mürşid Nasıl Bulunur?

Ahirette herkesin kendi imamı ile çağırlacağı bir hakikattir. Tasavvuf yolu ile Seyri sülükte manevi kariyer elde etmek isteyen bir müridin ilk ve enn önemli işi manen kendisine irşad  vazifesiverilmiş zatı bulabilmektir. “Ey iman edenler! Allahtan korkun ve ona yaklaşıp vasıl olmak için vesile arayın…”(s. Maide 35) ayeti kerimesi ; “Kim ki zamanın sahibini bilmeden ölürse cahiliyet üzerine ölmüştür” hadisi şerifi ...

Devamını Oku »

Allah Yolunun Rehberi: Mürşid-i Kamil

Mürşidin Lüzumu Bedeni hastalıkların teşhis ve tedavisi için hâzık bir tabibe müracaatı emir buyurmuş olan Resulullah (S.A.V.) Efendimiz, mânevi hastalıklardan kurtulmak için de mânevi bir tabibe, Rabbânî bir âlime başvurmayı dini bir ihtiyaç olarak göstermiştir. Mühim olan, bu mânevi hastalıklardır. “Onların kalplerinde hastalık vardır.” (Bakara: 10) Âyet-i kerime’si ile işaret buyrulan bu korkunç hastalıklar, tedavi edilmezse insanın ebedî ahiret hayatını ...

Devamını Oku »

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi

“Allemenî Rabbî = Rabbim Bana Öğretti”: Bir ilim vardır ki buna mârifetullah ilmi denir. Kitap satırları arasında bulunmayan, ancak Allah-u Teâlâ’ya yakın olanların sadırlarında, kalplerinin derinliklerinde gizli bulunan ilim Marifetullah ilmidir. “Rabbim bana öğretti.” (Yusuf: 37) Âyet-i kerime’sinde buyrulduğu üzere Allah-u Teâlâ’nın takvâ ve taat sahiplerinin kalbine nurunu akıtması ile Marifetullah ilmi husule gelir. Marifet, bütün varlıkların muhiti olan Allah-u ...

Devamını Oku »

Kulu Allah’a Kavuşturan Yollar

Allah’a giden yolların, yaratılanların nefesleri sayısınca olmasına rağmen, sayılamayacak kadar çokluk ifade eden bu insanlar üç grupta toplanmaktadırlar. Bu tasnif çok yerinde bir tasniftir. Bu yollar: Ahyar yolu, Ebrar yolu, Şettar yolu olarak belirtilmiştir. AHYAR YOLU Ahyar, “hayr” kelimesinin çoğulu olup “Hayırlılar” anlamına gelir. Bu yoldan yürüyenler, hayr ve hasenatları çok olan ve zahir amellerini fazlasıyla eda eden kimselerdir. Hayırlı ...

Devamını Oku »

Ezel’in Sırrı ve Elest Meclisi

ALLAH, kendi güzelliğini seyretmek, kendi bilinmezliğinin sonsuz bestesindeki ahenkleri duymak için evrenleri yarattı ve Ezel böyle doğdu. Melekler, ruhlar, nefsler ve gönül ve bunların dekorunda yaşayan bitmeyen güzellikler… İşte Ezel… Cennet hikmetinde seyrettiğimiz sonsuz sevdalar, bin bir ışık, bitmeyen hazlar… ve işte Ezel… İç içe güzelliklerin ilâhi raksında birbirini kovalayan aşkların mekânsız iklimi… ve işte Ezel… Ne boyutlarında madde kafesi ...

Devamını Oku »

Allah ile Kul Arasına Girmek Ne Demek?

Çevremizdeki bazı insanların zaman zaman ‘Bir mürşide bağlanmak gerek, tövbe alıp tasavvuf terbiyesine girmek lazım!..’ diye söze başladıklarında, kendilerine nedense hep aynı karşılık verilir: “Allah ile kul arasına kimse giremez!..” Çoğu kimseler bu sözle, tasavvuf yoluna girenlerin Allah ile aralarına Allah’ın razı olmadığı kimseleri koyduğunu, bir mürşide bağlanmakla şirk tehlikesine düştüklerini, kendilerinin ise böyle bir tehlikeden uzak olduklarını anlatmaya çalışırlar. ...

Devamını Oku »

Akıl ve Dereceleri

İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mânâ kazandıran ve ilâhî emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Akıl, Allah-u Teâlâ’nın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir. Buna rağmen vahiy nuru, peygamber nuru olmadan hakikati bilemez, doğru yolu bulamaz. Aklı göze benzetirsek, din güneş mesabesindedir. Göz ne kadar keskin olsa da, gece karanlığında hiçbir yeri göremez, hiçbir ...

Devamını Oku »

Şifa ayetleri ve duası

Şifâ âyetleri Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minine (9/14) Ve şifaûn limâ fissudûri (10/57) Yahrucu min butûnihâ şerâbun muhtelifun elvânuhû fîhi şifaun linnâsi (16/69) Ve nunezzilu minel kur’ân-i mâ huve şifâun ve rahmetun lilmu’minîne (17/82) Ve izâ meriztu fehuve yeşfîn (80/26) Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifûun (41/44) Şifâ Duası Bismillâhi erkîkellâhu yeşfîke ezhebil be’se rabben nâsi ve eşfi enteş ...

Devamını Oku »

Rukye nedir?

İbn Hacer el-Askalanî, alimlerin şu üç şartın bulunmasıyla rukyenin caiz olacağı üzerinde görüş birliği içerisinde olduklarını bildirmektedir: a) Allah Teala’nın kelamıyla (âyetlerle), isimleri veya sıfatlarıyla olması; b) Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır olacak şekilde yapılması; c) Yapılan rukyenin bizzat faydasının dokunduğuna değil, umulan faydanın Allah Teâlâ tarafından gönderildiğine inanılması (Fethul-Barî, X, 206). Rukye, mubah, haram ve şirk olmak ...

Devamını Oku »

İblisi Tanıyalım

Şeytanın özel ismi. Bir çok ismi bulunan şeytanının isimlerinden biri. Şeytan; cinnilerden ve insanlardan şerli yaratıkları nitelemek için kullanılan bir cins isimdir. Hz. Adem (a.s)’in cennetten çıkmasına sebep olan, Kur’an’da anlatılan şeytanın birçok isimleri vardır. Meselâ; el-Adüvv, Aduvullah, Azazil ve İblis bunlardandır. İblis kelimesinin türediği “Eblese” kökü şu anlamları ifade eder: Hayırsız oldu, hüsrana uğradı, şaşkınlığa düştü, Allah’ın rahmetinden ümidini ...

Devamını Oku »